Хууль эрхзүйн medium багц үйлчилгээ

Байгууллага, аж ахуйн нэгж компаниудад дараах үйлчилгээний багцуудыг санал болгож байна.

 • Байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх хууль тогтоомж эрхзүйн актуудыг судалж санал зөвлөмж боловсруулах
 • Иргэн хуулийн этгээдтэй гэрээ байгуулж, хэлцлийн хуульзүйн үндэслэлийг үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр хянах
 • Үйлчлүүлэгчийн үйл ажиллагаанд холбогдох хууль тогтоомжид орсон нэмэлт өөрчлөлтийг тухай бүрт нь мэдээлэх шаардлагатай тохиолдолд түүнтэй уялдсан дотоод баримт бичгийн төсөл боловсруулах 
 • Өдөр тутмын бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөвлөгөө мэдээлэл өгөх
 • Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Тэнгис кино театр Твин ком оффис

  Ижил төстэй бараа

  ӨМГӨӨЛЛИЙН БУЯА ЭНД ПАРТНЕРС” ХХК - Бүх зар

  Бүх зар үзэх

  Хууль зүйн орчуулга

  Хууль эрхзүйн Vip багц үйлчилгээ

  Хууль эрхзүйн Large багц үйлчилгээ

  Хууль эрхзүйн medium багц үйлчилгээ

  Хууль эрх зүйн Small багц үйлчилгээ

  Хууль эрхзүйн үйлчилгээ.

  Гэрээ баримт бичгийн эх боловсруулах үйлчилгээ

  Хууль зүйн эрсдэл тооцох, дүгнэлт гаргах үйлчилгээ

  Хуульзүйн зөвлөх үйлчилгээ

  Сургалт судалгаа хийх зохион байгуулах үйлчилгээ

  Өмгөөлөл төлөөллийн үйлчилгээ