Нягтлан бодох бүртгэлийн цогц үйлчилгээ

Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ

 • Хууль тогтоомжийн дагуу татварын тооцоо, тохируулга хийх, батлагдсан маягтын дагуу тайлан гаргах
 • Татварын алба, холбогдох этгээдтэй үйлчлүүлэгчийг төлөөлөн хариуцах
 • Татварын тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан үйлчлүүлэгчид мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, хууль зүйн зөвлөгөө өгөх
 • Хуулийн этгээд шинээр үүсгэн байгуулах үйл ажиллагаанд тусалж, зөвлөгөө өгөх
 • Хуулийн этгээдийн зохион байгуулалтыг өөрчлөн байгуулахад зөвлөгөө өгөх
 • Хөрөнгө оруулалтын талаар зөвлөгөө өгөх
 • Тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааны талаар зөвлөгөө өгөх
 • Тендерийн баримт бичиг боловсруулах

 • Ижил төстэй бараа

  "Итгэлт санхүүгийн групп" ХХК - Бүх зар

  Бүх зар үзэх

  Нягтлан бодох бүртгэлийн цогц үйлчилгээ

  Хөрөнгө хохирол бизнесийн үнэлгээ

  Байгаль орчны үнэлгээ болон бусад зөвлөх үйлчилгээ