Хуульзүйн зөвлөх үйлчилгээ

Амаар болон бичгээр эрх зүйн бүх салбар чиглэлээр буюу эрүү, иргэн, захиргаа, зөрчлийн хэрэг маргаанууд, хөдөлмөрийн харилцаа, гэрээ хэлцэл түүнтэй холбоотой маргаанууд болон бусад чиглэлээр тогтмол Хууль зүйн зөвлөгөөг өгч ажиллана.


Ижил төстэй бараа

ӨМГӨӨЛЛИЙН БУЯА ЭНД ПАРТНЕРС” ХХК - Бүх зар

Бүх зар үзэх

Хууль зүйн орчуулга

Хууль эрхзүйн Vip багц үйлчилгээ

Хууль эрхзүйн Large багц үйлчилгээ

Хууль эрхзүйн medium багц үйлчилгээ

Хууль эрх зүйн Small багц үйлчилгээ

Хууль эрхзүйн үйлчилгээ.

Гэрээ баримт бичгийн эх боловсруулах үйлчилгээ

Хууль зүйн эрсдэл тооцох, дүгнэлт гаргах үйлчилгээ

Хуульзүйн зөвлөх үйлчилгээ

Сургалт судалгаа хийх зохион байгуулах үйлчилгээ

Өмгөөлөл төлөөллийн үйлчилгээ