Хууль эрхзүйн Vip багц үйлчилгээ

Байгууллага, аж ахуйн нэгж компаниудад дараах үйлчилгээний багцуудыг санал болгож байна.

 • Байгууллагын дотоодод мөрдөгдөж буй баримт бичгүүд Монгол улсын хууль тогтоомжид нийцэж байгаа эсэхийг хянан үзэх, тэдгээрийг шинэчлэх, дахин боловсруулах
 • Байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх хууль тогтоомж, эрхзүйн актуудыг судалж холбогдох санал зөвлөмж боловсруулах
 • Үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр иргэн, хуулийн этгээдтэй байгуулж буй гэрээ хэлцлийн хуульзүйн үндэслэлийг хянах, 
 • Гэрээ баримт бичгийн төсөл боловсруулах, хянах, 
 • Бүх төрлийн эрхзүйн баримт бичгийг үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр хянах боловсруулах
 • Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбогдож гарсан эрхзүйн асуудлаар зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах
 • Өдөр тутмын бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар зөвлөгөө өгөх
 • Үйлчлүүлэгчийн үйл ажиллагаанд холбогдох хууль тогтоомжид орсон нэмэлт өөрчлөлтийг тухай бүрт нь мэдээлэх, шаардлагатай тохиолдолд түүнтэй уялдсан дотоод баримт бичгийн төсөл боловсруулж бэлтгэн хүргүүлэх
 • Шинээр батлагдсан хууль тогтоомж, дүрэм журам, стандартын хүрээнд мэдээлэл бэлтгэн хүргүүлэх
 • Байгууллагын ажилтан албан хаагчдад хуульзүйн сургалт зохион байгуулах
 • Хууль зүйн бүхий л асуудлаар үйлчлүүлэгчийг төрийн болон төрийн бус аль ч байгууллагад төлөвлөх 
 • Тухайлсан эрхзүйн асуудлаар дүгнэлт гаргах 
 • Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Тэнгис кино театр Твин ком оффис

  Ижил төстэй бараа

  ӨМГӨӨЛЛИЙН БУЯА ЭНД ПАРТНЕРС” ХХК - Бүх зар

  Бүх зар үзэх

  Хууль зүйн орчуулга

  Хууль эрхзүйн Vip багц үйлчилгээ

  Хууль эрхзүйн Large багц үйлчилгээ

  Хууль эрхзүйн medium багц үйлчилгээ

  Хууль эрх зүйн Small багц үйлчилгээ

  Хууль эрхзүйн үйлчилгээ.

  Гэрээ баримт бичгийн эх боловсруулах үйлчилгээ

  Хууль зүйн эрсдэл тооцох, дүгнэлт гаргах үйлчилгээ

  Хуульзүйн зөвлөх үйлчилгээ

  Сургалт судалгаа хийх зохион байгуулах үйлчилгээ

  Өмгөөлөл төлөөллийн үйлчилгээ