Байгаль орчны үнэлгээ болон бусад зөвлөх үйлчилгээ

Бид танд доорх үйлчилгээг санал болгож байнБайгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ
 •  Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө
 •  Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ
 •  Байгаль орчны салбарын хууль, баримталж буй бодлогын зөвлөгөө
 •  Байгаль орчны хохирлын үнэлгээ
 • Экологи-эдийн засгийн үнэлгээ
 • Уурхайн хаалт ба нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө
 • Дүйцүүлэн хамгаалах төлөвлөгөө
 • Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ

 • Ижил төстэй бараа

  "Итгэлт санхүүгийн групп" ХХК - Бүх зар

  Бүх зар үзэх

  Нягтлан бодох бүртгэлийн цогц үйлчилгээ

  Хөрөнгө хохирол бизнесийн үнэлгээ

  Байгаль орчны үнэлгээ болон бусад зөвлөх үйлчилгээ