Хөрөнгө хохирол бизнесийн үнэлгээ

 • Бизнес үнэлгээ;
 • Үл хөдлөх болон хөдлөх эд хөрөнгийн үнэлгээ;
 • Даатгалын хохирлын үнэлгээ;
 • Төслийн хэрэгжилтийн болон гүйцэтгэлийн үнэлгээ;
 • Хохирлын үнэлгээ
 • Хүний амь нас, эрүүл мэнд, сэтгэл санааны хохирлын үнэлгээ; 
 • Санхүүгийн тайлагналын зориулалттай үнэлгээ;

 • Ижил төстэй бараа

  "Итгэлт санхүүгийн групп" ХХК - Бүх бараа

  Бүх зар үзэх

  Нягтлан бодох бүртгэлийн цогц үйлчилгээ

  Хөрөнгө хохирол бизнесийн үнэлгээ

  Байгаль орчны үнэлгээ болон бусад зөвлөх үйлчилгээ